“Männerfang” – Richard Gutschmidt (Meggendorfer Blätter), 1911

OP MANNENJACHT „Männerfang“, gouache van Richard Gutschmidt (1861-1921), ontwerp voor een cover van de Meggendorfer Blätter van 1911. Gesigneerd rechtsonder.…