China – John A. Diakoff, 1931

SPECTACULAR PICTORIAL WALL MAP OF CHINA “Map of China” / 象形中華民國人物輿地全圖 / Xiàngxíng Zhōnghuá Mínguó Rénwù Yúdì Quántú (Pictorial Full…

6.250