Leiden anatomical theatre – Thomas Salmón + Gianbattista Albrizzi, 1742

275