India, Southeast Asia – Nicolas Sanson, 1658-1670

750