Amsterdam, sailing – Simon Fokke, 1768

AMSTERDAM – STADHOUDER WILLEM V, EEN FEESTELIJKE ZEILTOCHT OP ‘T IJ “Afbeelding van het Zeiltogtje Hunner Doorluchtige en Koninklijke Hoogheden,…

Read more

AMSTERDAM – STADHOUDER WILLEM V, EEN FEESTELIJKE ZEILTOCHT OP ‘T IJ

“Afbeelding van het Zeiltogtje Hunner Doorluchtige en Koninklijke Hoogheden, (…), Gehouden op het IJ.” Kopergravure vervaardigd door Simon Fokke, uitgegeven door Johannes Smit tussen 1769 en 1773. Later met de hand gekleurd. Afm.: 29,5  x 38,5 cm. In lijst.

Van 30 mei tot en met 4 juni 1768 bracht het stadhouderlijk paar Prins Willem V en Prinses Wilhelmina van Pruisen een bezoek aan Amsterdam.

De Amsterdamsche Courant schrijft: op de 31ste mei stappen de Doorluchtige Personagien bij den Haarlemmersluis in het Groote Admiraliteits Jagt en worden bij het afzeilen begroet met 21 Schooten uit het Canon dezer Stad, en vervolgens gesalueerd door alle op de Rede liggende Schepen en Jagten. Het Admiraliteits Jagt werd toen geboegseerd met Roeibooten, wijl er weinig wind was en naar Zaandam geaccompagneerd, door 5 a 6 Jagten, benevens een aanzienlijke menigte van groote en kleine Vaartuigen. Hunne Doorluchtige en Koninklijke Hoogheden op gemelde plaats aangekomen zijnde, bezigtigden dezelfde, en bezagen de Kerk aan de Westzijde, gemeenlijk de Bullenkerk genaamd; van daar roeide het Jagt een gedeelte van de Zaan op en hunne Hoogheden stapten vervolgens aan de Oostzijde uit en bezigtigden aldaar ingelijks de Kerk.

De Inwoners hadden op twee plaatzen Eereboogen van Groente en Gebloemte, met Inscriptien daarboven opgerigt, door welke hunne Hoogheden passeerden met Hoogstderzelver gevolg, ten 6 uuren, deze Stad, voeren tot aan Pampus even voorbij den Vuur-Toren, en ankerden bij derzelver Retour terstond bij ‘t Oorlogschip, dat voor ‘s Lands Werf op de Rede lag, zijnde versierd met allerlei soorten van Vlaggen: welk schip des avonds geheel geillumineerd was; alwaar hunne Hoogheden ook gesoupeerd hebben, en zijn vervolgens aan de Mosselsteiger weer aan Land gestapt.

Prijs: VERKOCHT