Amsterdam – H. Schut, 1937/38

“Postkaart van Amsterdam aangevende de indeeling in besteldistricten”, kleurenlithografie ontworpen door H. Schut en uitgegeven door het Hoofdbestuur der P.T.T.…

Lees verder

225

Postkaart van Amsterdam aangevende de indeeling in besteldistricten”, kleurenlithografie ontworpen door H. Schut en uitgegeven door het Hoofdbestuur der P.T.T. in 1937/38. Verso: straatnamenregister. Afm 44,5 x 56,8 cm.

Het aantal inwoners van Amsterdam was sinds het einde van de negentiende eeuw flink toegenomen. Huisvesting was echter een probleem. Na een eerdere uitbreiding in 1896 verwierf de stad in 1921 door annexatie van randgemeenten de ruimte die nodig werd geacht voor woningbouw en bedrijvigheid. Sloten, Watergraafsmeer, een deel van Nieuwer-Amstel en de noordelijke gemeenten Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp en een deel van Oostzaan werden bij de gemeente Amsterdam gevoegd, die daarmee vier keer zo groot werd. In 1928 werd binnen de Dienst der Publieke Werken de afdeling Stadsontwikkeling opgericht, die de uitbreiding in goede banen moest gaan leiden.

Een viertal stedelijke functies werd onderscheiden: wonen, werken, recreatie en verkeer. Het werken diende zich te concentreren in de bestaande binnenstad en het aan te leggen Westelijk Havengebied. De voornaamste nieuwe woongebieden werden gepland in het westen en zuiden. Recreatie zou tussen de woon- en werkgebieden kunnen plaatsvinden, in parken en groenstroken.

Er zou gebouwd worden volgens het principe van het nieuwe bouwen: ”licht, lucht en ruimte”. De eerste grotere wijk waarin dit principe werd toegepast was Bos en Lommer (de blokken met huizen staan op de kaart ingetekend, de straatnamen nog niet). In 1936 werd begonnen met de bouw van Landlust, de rest van Bos en Lommer volgde twee jaar later. Door het uitbreken van de oorlog lag de bouw van 1942 tot 1948 stil. Na de oorlog werden de grote woonwijken in het westen aangelegd als tuinsteden.

Deze kaart toont de indeling van de besteldistricten voor de posterijen. Het hoofdpostkantoor zat toen op de Nieuwezijds voorburgwal.

Ietwat betuttelend wordt in de linkeronderhoek en rechter bovenhoek vertelt hoe je een brief dient te verzenden: “Adresseer volledig. Vermeld naam en adres van afzender. Postzegels rechts boven in den hoek. In het adres van de voor Amsterdam bestemde stukken moet, behalve straatnaam huisnummer en plaats van bestemming, steeds het besteldistrict worden opgenomen. Indien deze aanduiding ontbreekt, bestaat er kans dat de correspondentie een of meer bestellingen vertraagt.”

Prijs: Euro 225,-