Den Haag en Wassenaar – Simon Willem van der Noordaa, 1844

“Nieuwe kaart van ‘s Gravenhage met al de omliggende dorpen en buitenplaatsen en omstreken”, kopergravure vervaardigd door Baarsel & Tuyn…

Lees verder

Nieuwe kaart van ‘s Gravenhage met al de omliggende dorpen en buitenplaatsen en omstreken”, kopergravure vervaardigd door Baarsel & Tuyn naar het ontwerp van landmeter Simon Willem van der Noordaa, uitgegeven in 1844 door de Gebroeders van Cleef. Later met de hand gekleurd. Afm. (prent) ca. 64 x 95 cm. (Lijst: 83,5 x 123 cm.)

Op deze zeer gedetailleerde kaart is goed te zien hoeveel landgoederen en buitenplaatsen er in de omgeving van Den Haag en Wassenaar lagen.

De kaart wordt besproken in De Avondbode van 31 oktober 1839:

“Dezer dagen is uitgegeven eene kaart van ’s Gravenhage, met de omliggende dorpen en buitenplaatsen, vervaardigd door den heer S. W. van der Noordaa, landmeter van de eerste klasse, teekenaar uit de provinciale bewaring van het kadaster alhier.

Deze kaart bevat niet alleen de stad ’s Gravenhage en derzelver omstreken, maar het gansche gedeelte van de kust van Zuid-Holland langs de Noordzee uitmakende de gemeenten Wassenaar en ’s Gravezande, en voorts een gedeelte der gemeenten Monster, de gemeente Loosduinen, een groot gedeelte van die van Rijswijk en Voorburg, en verscheidene polders onder Rijnland, beoosten de landscheiding tusschen Rijn- en Delfland.

De inhoud van deze kaart, lang 0,950 el, hoog 0,625 el, stelt voor eene oppervlakte van ongeveer drie en twintig duizend bunders.

Bewonderingwaardig zijn de naauwkeurigheid , netheid en duidelijkheid der teekening en bewerking van dezelve. Zeer juist zijn afgeteekend de dorpen Loosduinen, Wateringen, Rijswijk , Voorburg, Leidschendam, Soeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en Scheveningen, met aanduiding van alle voorname gebouwen; verder alle grensscheidingen van polders en gemeenten, alle wegen, vaarten en bruggen. Voorts zijn daarop duidelijk onderscheiden alle wei-, bouw- en teellanden, bosschen en duingronden. Al verder zijn naauwkeurig aangewezen alle buitenplaatsen, zoodat men niet alleen alle huizen, koepels en andere gebouwen op deze kaart vinden kan, maar zelfs alle vijvers, plantsoenen of gronden van vermaak; inzonderheid zijn met eene ongeloofelijke juistheid afgeteekend de aanzienlijke landgoederen onder de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, als, om slechts eenigen te noemen: de heerlijkheid Duivenvoorde, bet huis Ter Horst, het huis te Paauw, Raaphorst, Bakkershagen, Rijksdorp en Coxhorn, Groot-Hazebroek, Voorlinden en Blankenburg, Duinzigt, Marlot, en verdere alle overige grootere en kleinere buitenplaatsen, zoodat geene enkele gemist wordt. Niet minder naauwkeurig is de teekening van het ’s Gravenhaagsche Bosch, met al de wandelingen en vijvers en de omliggende huizen en tuinen. Doch alles overtreft de afteekening der stad ’s Gravenhage zelve; deze stad beslaat slechts een zeer klein gedeelte dezer kaart en met eene alle denkbeeld overtreffende juistheid zijn op dit kleine gedeelte met letters gekenmerkt honderd elf gebouwen in dezelve, en met cijfers twee honderd zeventien straten, grachten en bruggen, zoodat men moeijelijk eenige wedergade van dat werk zal kunnen aanwijzen.

Deze kaart, uitgegeven bij de Gebroeders van Cleef alhier, en te Amsterdam, is opgedragen aan Burgemeester en Wethouders dezer stad. Het is te wenschen, dat zoowel alle beminnaars van kunsten en wetenschappen, als inzonderheid alle grondbezitters, wier eigendommen op de kaart voorkomen, tot hun bijzonder belang, zich dezelve aanschaften , ten einde de kundige teekenaar en andere in dit vak bekwame personen aangemoedigd worden om meerdere dergelijke hoogstbelangrijke, doch kostbare stukken te vervaardigen.”

Prijs: VERKOCHT