Leiden panorama – Christian Hagen, 1670

LUGDUNUM BATAVORUM Profiel van de stad Leiden vanuit het zuiden. Kopergravure samengesteld uit drie afzonderlijk gedrukte bladen. Vervaardigd door Christian…

Lees verder

LUGDUNUM BATAVORUM
Profiel van de stad Leiden vanuit het zuiden. Kopergravure samengesteld uit drie afzonderlijk gedrukte bladen. Vervaardigd door Christian Hagen in 1670, deels gebaseerd op een gezicht op de stad uit 1647. Later met de hand gekleurd. Afm. ca. 35 x 178 cm.

Aan het eind van de 16e en in de eerste helft van de 17e eeuw werd de bebouwing in het middeleeuwse stadsdeel sterk verdicht. Door overbevolking, verschuivingen in de sociale samenstelling van de bevolking en functieverandering van huizen en grachten, werden erven en binnenplaatsen volgebouwd met achtersteegjes; de zgn. poorten. De daaraan gelegen arbeiderswoningen waren zeer klein en vaak van slechte kwaliteit. Om te kunnen voorzien in het steeds nijpender gebrek aan ruimte werd de stad in de eerste helft van de 17e eeuw in een aantal uitleggen fors uitgebreid. Voor een deel zijn het voor de hand liggende opvullingen van relatief kleine percelen tegen de oude stadsgrens aan. Bij al deze uitbreidingen heeft het stadsbestuur met wisselend succes geprobeerd de inrichting van de kavels en de bebouwing aan regels te onderwerpen. De uitgangspunten daarbij waren een mengsel van stedenbouwkundige, sociale, milieutechnische en welstandelijke argumenten. Door de grote aantallen arbeiders en kleine ambachtslui, werd er in de nieuwe wijken vooral voor hen gebouwd. De stad probeerde door de aanleg van brede, voorname grachten als de Oude Vest ook voornamere bebouwing te stimuleren, maar de eenvoudige en eenvormige kleine en middelgrote huizen beheersten het straatbeeld.

Na voltooiing van de stadsuitbreidingen werd in 1667 opdracht verleend voor het vervaardigen een nieuwe grote kaart van Leiden. Ter meerdere glorie hoorde daar ook een profiel van de stad bij. Op dat moment heeft de stad ca. 65.000 inwoners. Op dit profiel zien we de bestaande stadspoorten vervangen door nieuwe. Deze poorten van stadsarchitect Willem van der Helm hadden een meer representatieve dan een defensieve functie. Ze waren minder zwaar en rijker gedecoreerd met natuursteen en beeldhouwwerk dan hun voorgangers.

Prijs: VERKOCHT