Rotterdam – Frederick de Wit, 1698

“Rotterdam”, kopergravure uit de zeldzame stedenatlas van Frederick de Wit “Perfecte Aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche provincien in…

Lees verder

Rotterdam”, kopergravure uit de zeldzame stedenatlas van Frederick de WitPerfecte Aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche provincien in plattegronden”, uitgegeven te Amsterdam in 1698. Later met de hand gekleurd. Afm. ca. 42 x 54 cm.

In 1648 was met de Vrede van Munster de Tachtigjarige Oorlog beëindigd. De Republiek der Verenigde Nederlanden was een van de machtigste staten van Europa, welvarend, met een vloot die de zeeën beheerste. Toonaangevend was Amsterdam, het centrum van de wereldhandel. In het zuidelijk deel van de Republiek, aan de mond van Rijn en Maas, had Rotterdam zich ontwikkeld tot de tweede handels- en havenstad van de Nederlanden. In zekere zin zijn Amsterdam en Rotterdam als elkaars concurrenten te beschouwen, maar aan de andere kant had Rotterdam een heel eigen plaats in de economie van de Republiek, die eerder een aanvulling op de Amsterdamse handel en scheepvaart was. Zo waren voor Rotterdam vooral de relaties met Frankrijk en Engeland van belang. Met de economische betekenis was ook het economische gewicht van Rotterdam in de verhouding tot andere Hollandse steden toegenomen. Vanzelfsprekend was dit uitermate bevorderlijk voor het zelfbewustzijn van de bestuurders van de stad en de kringen waaruit deze voortkwamen; veranderingen in het stadsbeeld getuigen hier van.

In de tweede helft van de 17e-eeuw stond Rotterdam op het hoogtepunt van zijn bloei. De oorlogen met Engeland en Frankrijk tastten de positie van de Nederlandse Republiek echter aan; ze maakten een eind aan de Nederlandse hegemonie op zee en berokkenden scheepvaart, handel en nijverheid veel schade. Duidelijk is dat ook de Rotterdamse economie hieronder te lijden had, wat niet wegneemt dat de verfraaiing van de stad en de afbeelding hiervan op kaarten en stadsgezichten tot het einde van de zeventiende eeuw bleven doorgaan.

Een kenner zal opvallen dat deze plattegrond van Frederick de Wit sterk lijkt op de plattegrond uit het Stedenboek van Joan Blaeu uit 1649. Na de brand die uitgeverij Blaeu in 1672 verwoestte, had Frederick de Wit een deel van de koperen platen uit de boedel van Blaeu overgenomen en gaf deze onder eigen naam uit. Bleau had zijn plattegrond van de stad laten vervaardigen met het stadsbeeld van ca. 1645 en geeft de topografie gedetailleerd en in hoofdzaken ook betrouwbaar weer. De Wit vult het kaartbeeld aan met de havens en werven langs de Maas en breidt de legenda uit.

Frederick de Wit (1630-1706) was graveur en kaart verkoper geboren in Gouda. Door zijn huwelijk met Maria van der Waag in 1661 verkreeg hij zijn burgerrecht voor Amsterdam waar hij sinds 1648 werkte. Hij werd daar een van de beroemdste kaarten makers van de 2e helft van de 17e eeuw. Alhoewel hij als katholiek zeker niet bevoordeeld was, prijkte zijn naam op de stedelijke lijst van “goede mannen” van 1694 tot 1704.

Prijs: VERKOCHT